Announcement

Tính ứng dụng của tháp nhu cầu Maslow trong Marketing

Posted by FIEX Marketing on Feb 25 2021 at 07:32PM PST
image

Tháp nhu cầu Maslow là một trong những mô hình hỗ trợ các marketer nghiên cứu hiệu quả những hành vi của người tiêu dùng trong đời sống xã hội hiện nay.
Tính ứng dụng của tháp nhu cầu Maslow trong Marketing

=> Link: https://fiexmarketing.com/marketing/thap-nhu-cau-maslow/

Đọc bài viết bạn sẽ nắm rõ:

1. Tháp nhu cầu Maslow là gì?
2. 4 cấp bậc trong tháp nhu cầu Maslow & ứng dụng vào Marketing
a) Nhu cầu sinh lý
b) Nhu cầu an toàn
c) Nhu cầu xã hội
d) Nhu cầu được tôn trọng
3. Ưu nhược điểm của tháp nhu cầu maslow
4. Một số điều cần lưu ý trong tháp nhu cầu Maslow

=> Đọc ngay bài viết: https://fiexmarketing.com/marketing/thap-nhu-cau-maslow/

#thapnhucaumaslow #nhucaumaslow #fiexmarketing

Comments

There are no comments for this announcement.